מטרות ויעדים

פיתוח תשתית ומחקר

 • שדרוג מערך מתקני השאיבה להשגת יעילות אנרגטית וחסכון כספי ושירות סדיר ואמין
 • שדרוג צנרת המים והביוב בעיר להובלת מים סדירה ומניעת תקלות
 • הטמעת שיפורים טכנולוגיים בתחום המדידה, הפיקוח והתקשורת
 • צמצום פחת המים – ניטור צנרת, איתור נזילות, הקמת מערך מאזן מים
 • שדרוג ושיפור אמצעי המדידה הביתיים לטכנולוגיות מתקדמות ומדויקות יותר
  ניטור ובקרת שפכי תעשיה המוזרמים למער הביוב 

חוסן פיננסי

 • שיפור שיעורי הגבייה והגברת האכיפה בכל רחבי העיר
 • ניתוב רווחים לטובת פרויקטים משמעותיים ולטובת קופת העיר חיפה
 • השקעת רווחים באפיקים מניבים וגיוס כספים מהציבור כמורשה בחוק

סביבה, חינוך ומחקר

 • חינוך לקוחות התאגיד לשימוש מושכל במים ובתשתיות הביוב
 • חינוך תלמידי בית הספר לערכים סביבתיים
 • שיתוף פעולה עם גופים סביבתיים לשמירה על ערכי טבע ומים
 • עידוד שיתוף פעולה עם גופים אקדמיים בתחומי משק המים השונים
בודק...