חברי הדירקטוריון

חברי הדירקטוריון

יו"ר הדירקטוריון - מר יצחק ( איזי ) ענבר

חברת דירקטוריון - גב' אורנה פורמן

חברת דירקטוריון - גב' רימונה נג'ים

חברת דירקטוריון - גב' מישל פורטמן

חבר דירקטוריון - מר יצחק בלס

חבר דירקטוריון - מר אלי לנדאו

חבר דירקטוריון - מר דקל דרעי

רו"ח - מר עקיבא זינגר

בודק...