הצהרת נפשות וקביעת כמות מוכרת

הצהרת נפשות וקביעת כמות מוכרת

הכרה בכמות מוכרת לפי מספר נפשות

צרכן הרשום במרשם האוכלוסין בכתובת הנכס בה מתגורר וכן שאר הנפשות רשומות במרשם האוכלוסין בכתובת הנכס

על פי כללי המים לקביעת כמות מוכרת, מספר הנפשות ביחידת דיור לצורך הכרה בכמות מוכרת,ייקבע על בסיס נתוני מרשם האוכלוסין.לפיכך, התאגיד עורך בדיקה השוואתית בין מספר הנפשות הרשומות כמתגוררות ביחידת הדיור לפי רישומי התאגיד לבין מספר הנפשות הרשומות כמתגוררות ביחידת הדיור לפי נתוני מרשם האוכלוסין.
בהתאם לבדיקה תעודכן רשומת המים.

צרכן שאינו רשום במרשם האוכלוסין בכתובת הנכס בה מתגורר וכן שאר הנפשות אינן רשומות במרשם האוכלוסין בכתובת הנכס

יש למלא טופס הדיווח המיועד באמצעות טופס מקוון או להוריד הטופס בקטגוריה “מידע לתושב” – “טפסים להורדה” ולצרף האסמכתאות הבאות:

 • תצלום ספחי ת”ז של כל המתגוררים ביחידת הדיור שמעל גיל 18. לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שמתחת לגיל 18, יש לצרף ספח של הורה. יש לוודא כי הספח קריא וברור ומכיל את כל הפרטים הרשומים.
 • אם המתגורר אינו אזרח ישראל, יש לצרף צילום דרכון, אישור על שהייה כדין וכן תצהיר מאומת בידי עורך דין לעניין מקום המגורים או ספח תעודת הזהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ”א-1991.
 • אם צרכן שכתובת מגוריו במרשם האוכלוסין אינה בעיר חיפה יש לצרף אישור ספק במקום המגורים הרשום במרשם על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו.
צרכן יקר, הרשות הממשלתית למים ולביוב קבעה נוסח מעודכן לכללי המים (קביעת כמות מוכרת) תשע”ו – 2016 (להלן הכללים). במסגרת הכללים, תאגיד מי כרמל בע”מ (להלן התאגיד) ישלח לכל הצרכנים הביתיים הודעה בדבר שינוי אופן איסוף המידע על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור, לצורך קביעת כמות מוכרת ליחידת הדיור (ההודעה תצורף לחשבון התקופתי – מים וביוב).

מהו השינוי?

על פי הכללים, מספר הנפשות ביחידת דיור לצורך הכרה בכמות מוכרת, ייקבע על בסיס נתוני מרשם האוכלוסין. לפיכך, התאגיד עורך בדיקה השוואתית בין מספר הנפשות הרשומות כמתגוררות ביחידת הדיור לפי רישומי התאגיד לבין מספר הנפשות הרשומות כמתגוררות ביחידת הדיור לפי נתוני מרשם האוכלוסין. בהתאם לבדיקה שתיערך ישלחו הודעות לצרכנים ויבוצעו עדכונים ברישומי התאגיד בהתאם. למרות האמור, בכל עת , רשאי צרכן ביתי לפנות ולבקש לשנות את מספר הנפשות המוכר באמצעות טופס דיווח מיועד ובצרוף אסמכתאות התומכות בבקשה.

כיצד ניתן לדעת מהי הכמות המוכרת ביחידת הדיור שלי?

כמות הנפשות לקביעת כמות מוכרת מופיעה בחשבון המים התקופתי בשדה “מהות שימוש במים” שבראש החשבון.
צילום חשבון תקופתי
צילום חשבון תקופתי

כיצד עליי לדווח על שינוי מספר הנפשות המוכר  ביחידת דיור?

 • יש למלא טופס הדיווח המיועד (טופס מקוון) ולצרף האסמכתאות הבאות:
  יש לצרף תצלום ספחי ת”ז של כל המתגוררים ביחידת הדיור שמעל גיל 18. לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שמתחת לגיל 18, יש לצרף ספח של הורה. יש לוודא כי הספח קריא וברור ומכיל את כל הפרטים הרשומים.
 • אם המתגורר אינו אזרח ישראל, יש לצרף צילום דרכון, אישור על שהייה כדין וכן תצהיר מאומת בידי עורך דין לעניין מקום המגורים או ספח תעודת הזהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ”א-1991.
 • אם הבקשה נוגעת למי שאינו מתגורר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין יש לצרף מסמכים לאימות מקום המגורים (חוזה שכירות, אישור תשלום ארנונה או כל מסמך אחר בעניין) ואישור הספק במקום המגורים הרשום במרשם על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו כמי שמתגוררים ביחידת דיור.

לפרטים נוספים בנושא ניתן לעיין בסימן ד’ לכללים “עדכון בידי צרכן ביתי”.

למי עליי לדווח על שינוי מספר הנפשות המוכר ביחידת דיור?

ניתן לשלוח טופס זה (בצירוף כל האישורים הנדרשים) באחת מהדרכים הבאות:

 • בדואר לכתובת: ת.ד 4811, חיפה מיקוד 3104702 לידי המחלקה לצרכנות
  ומדי מים.
 • בפקסימילה מספר: 04-8644529, (יש להוריד את הטופס דיווח בדבר מספר הנפשות)
 • בדואר אלקטרוני: water@haifa.muni.il
  באמצעות טופס מקוון – לחץ כאן←
בודק...