בירור חשבון תקופתי

בירור חשבון תקופתי

תאגיד מי כרמל בע”מ פועל על פי חוק תאגידי המים והביוב, התשס”א-2001 והכללים שנקבעו מכוחו.
במידה והנך סבור, שהחשבון התקופתי שגוי בשל צריכה גבוהה או סיבות אחרות, הנך רשאי להגיש לתאגיד “בקשה לעריכת בירור חיוב בעד צריכת מים “- הקש כאן.

חשוב להדגיש כי צרכן רשאי לדרוש מחברה לערוך בירור של חיוב בעד צריכת מים בתקופת חיוב כלשהי, לא יאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב (להלן – בקשה לעריכת בירור), אם סבר שהחשבון התקופתי שגוי.

לידיעתך – צרכן אשר הגיש בקשה לעריכת בירור רשאי, עד שהחברה תשלים את הבירור, לשלם בעד תקופת החיוב הרלבנטית תשלום חלקי אשר יחושב לפי הערכת צריכה.
על הצרכן להודיע למחלקת שירות הלקוחות של מי כרמל  על רצונו לשלם ‘תשלום חלקי’ כאמור לעיל. יתרת החוב מעבר לתשלום החלקי תהיה צמודה למדד עד להשלמת הבירור, מצ”ב הסעיף הרלוונטי לנושא זה ( אמות מידה לשירות ) :
34.      (א)   צרכן שהגיש בקשה לעריכת בירור רשאי, עד שהחברה תשלים את הבירור, לשלם לחברה בעד תקופת החיוב שלגביה הוגשה הבקשה לעריכת בירור תשלום חלקי, שיחושב לפי הערכת הצריכה בתקופת החיוב (להלן – התשלום החלקי); החברה תודיע לצרכן על סכום התשלום החלקי.
           (ב)   יתרת סכום החוב מעבר לסכום התשלום החלקי ששילם הצרכן, תהיה צמודה לשיעור העלייה במדד מן המדד שפורסם סמוך לפני מועד החיוב עד המדד שפורסם סמוך לפני האחד בחודש שבו הודיעה החברה לצרכן על השלמת הבירור ושלחה לו הודעת חיוב מעודכנת.

מי כרמל מחויבת לבדוק את פניית הצרכן ולהשיב בתוך 14 ימי עסקים, בדיקה זו מבוצעת בהתאמה מלאה ל כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע”א-2011
במידה ותשובת התאגיד אינה נותנת מענה לפנייה , רשאי הצרכן בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור, לפנות למחלקת שירות הלקוחות בבקשה לערוך “בדיקות נוספות”, או לשלוח את מד המים למבדקה מוסמכת .
בכפוף להגשת בקשה ותשלום התעריף לפי דין .

קיבל התאגיד בקשה לעריכת בדיקות נוספות , יבדוק גם את כל אלה :

 1. האם נערכו עבודות תחזוקה לצנרת בקרבת הנכס, ומהנדס החברה קבע כי יש יסוד סביר  להניח שהעבודות השפיעו על המדידה.
 2. האם מדי המים בנכס הוצלבו בין צרכנים.
 3. האם מד המים הותקן כנדרש לפי תקנות מדידת מים.
  כל בדיקה נוספת שלדעת מהנדס החברה נדרשת, בנסיבות העניין, לצורך בירור של החיוב.
  אם יתברר כי יש לערוך תיקון בחשבון הצרכן , בעקבות הבדיקות הנוספות ו/או אם יימצא בבדיקת הבוררות שמד המים אינו תקין,
  יוחזר התעריף ששולם על ידי הצרכן .

  קישור לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות), תשע”א-2011

בודק...