תעריפים

תעריפי המים והביוב הנגבים ע”י מי כרמל מלקוחותיה נקבעים על ידי מועצת רשות המים והם אחידים בכל הארץ.

למי כרמל אין כל השפעה על תעריפי המים או הביוב הנגבים על-ידה.
התעריפים משקפים את עלות הפקת המים על ידי חברת מקורות, שינועם אל תשתית התאגיד והבטחת איכותם, חלוקתם לצרכן הסופי ועלות הטיפול בביוב.
החיוב בגין שרותי המים והביוב נקבע לפי כמות המים שנצרכה. מלוא הכמות מחויבת ברכיב עלות שירותי ביוב, לרבות מים להשקיית גינות נוי פרטיות. פטור מרכיב שירותי ביוב ניתן לחקלאות ולגינון ציבורי. פטור חלקי ניתן לתעשייה בגין מים שאינם מגיעים לביוב.

תעריפי המים לצריכה ביתית נחלקים לשני תעריפים – תעריף ל”כמות מוכרת” ותעריף ל”כמות נוספת”:

 • כמות מוכרת – 3.5 מ”ק לחודש לנפש . במידה ולא דווח על מספר הנפשות בנכס, תחושב כמות הצריכה המוכרת לפי שתי נפשות – מספר הנפשות המינימאלי ליחידת דיור.
  כמות נוספת, הכמות שנצרכה מעבר לכמות המוכרת.

תעריפי המים נקבעים על ידי רשות המים ולא על ידי תאגידי המים והביוב.

להלן התעריפים שקבעה רשות המים בהתאם לספר תעריפים ינואר 2021. התעריפים כוללים מע”מ.

 •  צרכנים ביתיים: 
  • תעריף 1- כמות מוכרת: 7.641   ש”ח עבור מ”ק.
  • תעריף 2- כמות נוספת: 13.717 ש”ח עבור מ”ק.
 • עסקים, בעלי מלאכה, עמותות:
  תעריף 13.717 ש”ח עבור מ”ק.

 

חשוב לדעת:

מי כרמל הינה עוסק מורשה כהגדרתו בחוק המע”מ, היא גובה ומשלמת עלויות מע”מ כקבוע בחוק.

בניגוד לנהוג בעבר, התעריף למ”ק כולל בתוכו את התשלום בעבור סילוק הביוב והטיפול בו.

על פי כללי התעריפים שנקבעו על ידי רשות המים, בין אם לא נצרכו מים כלל או נצרכה כמות מים קטנה מ-3 מ”ק יחויב הצרכן בעלות צריכת מינימום של 3 מ”ק מים לתקופת חשבון, על פי התעריף הרלבנטי.

על פי חוק אין התאגיד רשאי לתת הנחות בחשבונות מים או לבטל חשבונות.
אסור לצרוך מים ללא מדידה, לכל מטרה שהיא. העושה כן, עובר עבירה פלילית.

בודק...