מוקד תקלות
טיפול במדי מים
מחלקת צרכנות

הצהרת נפשות

הכרה בכמות מוכרת לפי מספר נפשות

 

צרכן הרשום במרשם האוכלוסין בכתובת הנכס בה מתגורר וכן שאר הנפשות רשומות במרשם האוכלוסין בכתובת הנכס

 

על פי כללי המים לקביעת כמות מוכרת, מספר הנפשות ביחידת דיור לצורך הכרה בכמות מוכרת,

ייקבע על בסיס נתוני מרשם האוכלוסין.

לפיכך, התאגיד עורך בדיקה השוואתית בין מספר הנפשות הרשומות כמתגוררות ביחידת הדיור

לפי רישומי התאגיד לבין מספר הנפשות הרשומות כמתגוררות ביחידת הדיור לפי נתוני מרשם האוכלוסין.

בהתאם לבדיקה תעודכן רשומת המים.

 

צרכן שאינו רשום במרשם האוכלוסין בכתובת הנכס בה מתגורר וכן שאר הנפשות אינן רשומות במרשם האוכלוסין בכתובת הנכס

 

יש למלא "טופס עדכון מספר נפשות בדירה" (להורדה לחץ כאן) ולצרף האסמכתאות הבאות:

  • תצלום ספחי ת"ז של כל המתגוררים ביחידת הדיור שמעל גיל 18. לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שמתחת לגיל 18, יש לצרף ספח של הורה. יש לוודא כי הספח קריא וברור ומכיל את כל הפרטים הרשומים.
  • אם המתגורר אינו אזרח ישראל, יש לצרף צילום דרכון, אישור על שהייה כדין וכן תצהיר מאומת בידי עורך דין לעניין מקום המגורים או ספח תעודת הזהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.
  • אם צרכן שכתובת מגוריו במרשם האוכלוסין אינה בעיר חיפה יש לצרף אישור ספק במקום המגורים הרשום במרשם על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו.