חיפושדלג על חיפוש
מוקד חירום
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הסבר על חשבון המים

עדכון 12.2014

הסבר מושגים בחשבון המים

 

מס' נכס מים - מספר ייחודי של הנכס במערכת המחשוב של התאגיד. מומלץ להצטייד במספר זה בכל פנייה.
מס' משלם - מספר תעודת זהות או מספר ח.פ., לפי העניין, של מי שרשום בפנקסי החברה כמשלם החשבון.
מס' זיהוי מים - מספר פנימי המשמש את התאגיד לזיהוי מד המים הפרטי של הצרכן.
מס' מד המים - מספר סידורי המופיע על גבי מד המים המשויך.
מהות שימוש במים - מטרת השימוש במים: מגורים, בנייה, מסחר, מלאכה וכד’. בסעיף זה מופיע גם מספר הנפשות המעודכן לנכס.
 מד מים משויך - מד מים המודד את כל צריכת המים של הצרכן בנכס
 מד מים ראשי - מד מים המודד את כמויות המים המסופקות לנכס שיש בו יותר ממד מים משוייך אחד.
 תאריך קריאה קודמת - התאריך בו נקרא מד המים בסוף תקופת החיוב הקודמת.
 קריאה קודמת - הצריכה אשר נקראה בתקופת החיוב הקודמת.
 תאריך קריאה נוכחית - התאריך בו נקרא מד המים בסוף תקופת החיוב הנוכחית.
 קריאה נוכחית - הצריכה אשר נקראה בתקופת החיוב הנוכחית.
 מספר ימי החיוב - כמות הימים עבורם חויב הצרכן בתקופת החיוב הנוכחית.
 תקופת החיוב - תחילתה בתאריך הקריאה הקודמת וסיומה בתאריך הקריאה הנוכחית.
 סוג קריאה - תירשם "קריאה" כאשר כמות הצריכה נקבעה לפי קריאה של מד המים. תירשם "הערכה - כאשר כמות
הצריכה נקבעה לפי הערכת צריכה. הערכה תינתן בהתאם לכללים שקבעה הרשות הממשלתית למים וביוב, לרבות
בנסיבות בהן לא ניתן לקרוא את מד המים בנכס )כגון כאשר מד המים עצור, תקול, או כאשר לא ניתן להגיע אליו(.

 

חובה על הצרכן לאפשר לתאגיד להתקין מד מים וכן לאפשר נגישות למד המים לצורך קריאה רציפה שלו, תחזוקתו והחלפתו.

בגרף מוצגת הצריכה הפרטית והפרשי המדידה בהם חויב הצרכן בתקופות החיוב האחרונות.

סה"כ צריכה פרטית - ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת, או הכמות שנקבעה בהערכה.
הפרשי מדידה - ההפרש בין הכמות שנקראה בתקופה מסוימת במד המים הראשי של הנכס, לבין סך כל הכמויות שנקראו
בכל מדי המים המשויכים בנכס. כל צרכן נושא בחלקו היחסי בהפרשי המדידה בנכס, כפי שנקבע בכללים.

כדאי לזכור :
יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום החשבון במועד יחייב בתוספת ריבית פיגורים המפורסמת על ידי החשב הכללי, כקבוע בחוק.
כמו כן, אי תשלום במועד עלול לגרור נקיטת הליכים משפטיים או מנהליים, חיוב בגין הוצאות אכיפה וניתוק אספקת המים לנכס.

 

 

תעריפי המים והביוב
 

תעריפי המים והביוב נקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב.

מידע נוסף על תעריפי המים והביוב ניתן למצוא באתר האינטרנט של התאגיד, וכן באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב,

 

אופן החיוב עבור צריכת המים בנכס המשמש למגורים –

 

מים במחיר 1 – כפי שקבעה הרשות הממשלתית למים ולביוב, כל אדם ביחידת דיור המשמשת למגורים זכאי לכמות מוכרת של 3.5 מ"ק לחודש.

הכמות המוכרת מחושבת עפ"י דיווח על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור. כמות זו מחויבת בתעריף נמוך.

 

מים במחיר 3 - כל כמות נוספת מעבר לכמות המוכרת תחויב בתעריף הרגיל.

מים במחיר 2 – הכנסת קבעה אוכלוסיות הזכאיות ל 3.5- מ"ק לחודש בתעריף מוזל.
כמות הזכאות לנכס מחושבת עפ"י מספר הזכאים בנכס. באם מתגורר זכאי, ייכתב "כן" במיקום של "צרכן זכאי".

 

מספר הנפשות בנכס - מספר הנפשות המעודכן לנכס מופיע בסעיף “מהות השימוש במים” בראש החשבון. בנכס שבו לא עודכן מספר הנפשות, יעמוד מספר הנפשות על 2 נפשות.

טופס לעדכון פרטי צרכן ניתן להוריד באתר
 

חיוב מינימלי - לפי החוק, צרכן יחויב בצריכה של 1.5 מ”ק לחודש ) 3 מ”ק לתקופת חיוב דו-חודשית(, לפי התעריף שהיה עליו לשלם בעד הכמות האמורה, אף אם צרך פחות ממנה.

 

 

דרכי תשלום
ניתן לשלם את החשבון בכל אחת מן הדרכים הבאות, לבחירתך:

 1. בהוראת קבע בבנק מסחרי או בכרטיס אשראי. **צרכן המשלם את החשבון בהוראת קבע, רשאי לשלמו בשני תשלומים חודשיים שווים, ללא ריבית והפרשי הצמדה.
  טופס לעדכון הוראת קבע ניתן להוריד באתר או להזמינו במוקד שירות הלקוחות בטלפון 1-800-100-104 .
   
 2. באתר האינטרנט, באמצעות כרטיס אשראי www.mei-carmel.co.il
   
 3. בטלפון, באמצעות כרטיס אשראי, במוקד שירות הלקוחות בטלפון: 1-800-100-104 .
   
 4. בבנק הדואר או בכל בנק מסחרי.
   
 5. במרכז שירות הלקוחות, באמצעות כרטיס אשראי או בשיק שמועד פירעונו לא יהיה מאוחר מן המועד האחרון לתשלום החשבון התקופתי.

לאחר המועד האחרון לתשלום ועד מועד התשלום בפועל, תתווסף לחיוב ריבית פיגורים החשב הכללי בחישוב יומי.

 

עבור לתוכן העמוד