טיפול במדי מים
מוקד תקלות
מחלקת צרכנות

כללי המים-קביעת כמות מוכרת

צרכן יקר,
הרשות הממשלתית למים ולביוב קבעה נוסח מעודכן לכללי המים (קביעת כמות מוכרת) תשע"ו –
2016 (להלן הכללים).
במסגרת הכללים, תאגיד מי כרמל בע"מ (להלן התאגיד) ישלח לכל הצרכנים
הביתיים הודעה בדבר שינוי אופן איסוף המידע על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור,
לצורך קביעת כמות מוכרת ליחידת הדיור (ההודעה תצורף לחשבון התקופתי - מים וביוב).

מהו השינוי?
על פי הכללים, מספר הנפשות ביחידת דיור לצורך הכרה בכמות מוכרת, ייקבע על בסיס נתוני מרשם האוכלוסין.
לפיכך, התאגיד עורך בדיקה השוואתית בין מספר הנפשות הרשומות כמתגוררות ביחידת הדיור לפי רישומי התאגיד לבין מספר הנפשות הרשומות כמתגוררות ביחידת הדיור לפי נתוני מרשם האוכלוסין.
בהתאם לבדיקה שתיערך ישלחו הודעות לצרכנים ויבוצעו עדכונים ברישומי התאגיד בהתאם.


למרות האמור, בכל עת , רשאי צרכן ביתי לפנות ולבקש לשנות את מספר הנפשות המוכר באמצעות טופס דיווח מיועד ובצרוף אסמכתאות התומכות בבקשה.

 

כיצד ניתן לדעת מהי הכמות המוכרת ביחידת הדיור שלי?
כמות הנפשות לקביעת כמות מוכרת מופיעה בחשבון המים התקופתי בשדה "מהות שימוש במים" שבראש החשבון.

 

 

כיצד עליי לדווח על שינוי מספר הנפשות המוכר  ביחידת דיור?

  • יש למלא טופס הדיווח המיועד (טופס מקוון) ולצרף האסמכתאות הבאות:
  • יש לצרף תצלום ספחי ת"ז של כל המתגוררים ביחידת הדיור שמעל גיל 18. לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שמתחת לגיל 18, יש לצרף ספח של הורה. יש לוודא כי הספח קריא וברור ומכיל את כל הפרטים הרשומים.
  • אם המתגורר אינו אזרח ישראל, יש לצרף צילום דרכון, אישור על שהייה כדין וכן תצהיר מאומת בידי עורך דין לעניין מקום המגורים או ספח תעודת הזהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.
  • אם הבקשה נוגעת למי שאינו מתגורר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין יש לצרף מסמכים לאימות מקום המגורים (חוזה שכירות, אישור תשלום ארנונה או כל מסמך אחר בעניין) ואישור הספק במקום המגורים הרשום במרשם על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו כמי שמתגוררים ביחידת דיור.

לפרטים נוספים בנושא ניתן לעיין בסימן ד' לכללים "עדכון בידי צרכן ביתי".

 

למי עליי לדווח על שינוי מספר הנפשות המוכר ביחידת דיור?

 

ניתן לשלוח טופס זה (בצירוף כל האישורים הנדרשים) באחת מהדרכים הבאות: 

לעיון בנוסח המלא והמעודכן של הכללים יש ללחוץ על הקישורית הבאה :

כללי המים (קביעת כמות מוכרת), תשע"ו-2016