מוקד תקלות
טיפול במדי מים
מחלקת צרכנות

מטרות ויעדים

28.12.2015

 

פיתוח, תשתית ומחקר: 


 שדרוג מערך מתקני השאיבה להשגת יעילות אנרגטית וחסכון כספי ושירות סדיר ואמין

• שדרוג צנרת המים והביוב בעיר להובלת מים סדירה ומניעת תקלות

• הטמעת שיפורים טכנולוגיים בתחום המדידה, הפיקוח והתקשורת 

• צמצום פחת המים - ניטור צנרת, איתור נזילות, הקמת מערך מאזן מים

• שדרוג ושיפור אמצעי המדידה הביתיים לטכנולוגיות מתקדמות ומדויקות יותר 

• ניטור ובקרת שפכי תעשיה המוזרמים למער הביוב 

 

חוסן פיננסי:


• שיפור שיעורי הגבייה והגברת האכיפה בכל רחבי העיר 

• ניתוב רווחים לטובת פרויקטים משמעותיים ולטובת קופת העיר חיפה 

• השקעת רווחים באפיקים מניבים וגיוס כספים מהציבור כמורשה בחוק 

סביבה, חינוך ומחקר: 


• חינוך לקוחות התאגיד לשימוש מושכל במים ובתשתיות הביוב 

• חינוך תלמידי בית הספר לערכים סביבתיים 

• שיתוף פעולה עם גופים סביבתיים לשמירה על ערכי טבע ומים 

• עידוד שיתוף פעולה עם גופים אקדמיים בתחומי משק המים השונים