מחלקת צרכנות
מוקד תקלות
טיפול במדי מים

מידע לשעת חירום

 

נהלי אספקת מים בחירום
מצב חירום הינו מצב בו עלולה להתרחש הפרעה משמעותית ולא מתוכננת באספקה השוטפת של המים לבתי התושבים. מצבים אלו עלולים להתרחש בעיתות מלחמה, אך יתכן כי מצב חירום ישרור גם זמן שיגרה וללא התרעה מוקדמת, עקב פגיעה משמעותיות במערכת הולכת המים לבתי התושבים. לשם כך, הוגדרו על ידי רשות המים מספר מצבי חירום בתחום המים.

תיאור מצבי החירום והטיפול בהם:

 

מצב חירום 3 - שיבושים באספקת המים
במצב זה, צפויים קשיים באספקת המים כתוצאה מפגיעה במערכת החשמל בעיר או מחוצה לה. עקב המבנה הטופוגרפי המורכב של חיפה, והפרשי הגובה בעיר, מערכת חלוקת המים תלויה באספקת חשמל סדירה.

 

פגיעה באספקת החשמל עלולה להוביל לשיבושים באספקת המים לאזור אחד בעיר או יותר, וצפויה ירידה בכמות המים המסופקת לצרכנים.


 

עיקר המענה במצב זה יהיה באמצעות הפעלת מערך הדיזל-גנראטורים שברשות התאגיד ומיועדים לספק מענה במצב זה, והם אשר יספקו חשמל למתקני המים והביוב.


מצב חירום 4 – תקלות בהספקת המים בחלק משכונות העיר
במצב זה, קיימת פגיעה ביכולת הולכת המים לבתי התושבים באזור מסוים בעיר. על פי הנחיות רשות המים, במצב זה כמות המים שתסופק לתושב המנותק ממים הינה כ- 20 ליטר לנפש ליממה לצרכים אישיים בלבד.

במצב זה נערך התאגיד בשיתוף פעולה עם עיריית חיפה לחלוקת מים באזורים שנפגעו, באמצעות פריסת תחנות חלוקת מים.

 

התחנות יפעלו באמצעות מיכלים ניידים, וימוקמו על פי תכנית שנקבעה מראש. על מנת להקל על גישה נוחה לתחנת החלוקה - התחנות יוצבו בנקודות מרכזיות בכל שכונה.

רשימת תחנות החלוקה המתוכננות נמצאת בהמשך.


מצב חירום 5 – לא יתאפשר שימוש במים זורמים בכל העיר
במצב זה, קיימת פגיעה רחבת היקף בתשתיות, ולא ניתן לספק מים באמצעות רשת המים.

 

קיימת אפשרות לחלוקת מים לכל העיר בו זמנית. במצב זה תחולק לכל תושב מנת מים של 4 ליטר ליממה לאדם. כמות זו, אשר נקבעה על ידי רשות המים, מיועדת לצרכי שתיה בלבד.


במצב חירום 5 יפרסו תחנות החלוקה ברחבי העיר על פי רשימת התחנות המתוכננות.

 

במקביל תתכן חלוקת בקבוקי מים מינרלים ברשתות השיווק הגדולות, לתגבור התחנות החירום הקיימות. הודעות ועדכונים על כך יפורסמו לציבור במהלך האירוע.

 

מידע על פתיחת תחנות חירום:
מידע על פתיחת תחנת חירום לחלוקת מים יפורסם באתר זה. מידע נוסף יהיה ניתן לקבל באמצעות המוקד העירוני בטלפון 106.

חלוקת מים לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים (תל"מ)
אוכלוסית תל"מ כוללת את הכפופים לחוק סיעוד ובכללם מרותקי בית, נכים, עיוורים, מוגבלים ועוד, המדווחים למחלקת רווחה בעירייה וזוכים למעקב ולטיפול לאורך ימות השנה על ידה.

במצבי חירום יקבל כל תושב הנמנה על אוכלוסיה זו את מנת המים המגיעה לו ישירות לביתו.
המים יחולקו על ידי מערך מתנדבים עם כלי רכב, שיביאו את המים לבתי התושבים.